Kitten Bun Bun’s Funny Reactions to Camera

sweetfurx4,exotic shorthair,Bun Bun,Kitten,Funny,Dance,Barking,Cute,Too Cute,LOL,barking cat,Kitty,cat

SHARE YOUR THOUGHTS: